Starpmums.lv lietošanas noteikumi

Šie portāla Starpmumsv.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Portālu uztur un administrē SIA REKIR, reģ. Nr. 40103941293 (turpmāk tekstā – Starpmums.lv).

2. Portāls ir paredzēts kā vietne, kur sievietei dalīties ar sievieti savās pārdomās dažādos jautājumos. Portāls ir informatīva rakstura, nesatur speciālistu viedokli un negarantē rezultātus. Portāls ir pieejams interneta vietnē www.starpmums.lv

3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu, kā arī ievērot tos. EzoterikaTev.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Starpmums.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Starpmums.lv un trešajām personām.

6. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati, tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Reģistrējoties portālā lietotājs apstiprina (atzīmējot attiecīgus lauciņus), ka ir iepazinies un piekrīt Starpmums.lv portāla lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumam.

7. Visi strīdi starp Starpmums.lv un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes.